Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Daar heeft u recht op. Dat is vastgelegd in wet- en regelgeving, zoals de Algemene verordeing gegevensbescherming, de Wet basisregistratie personen en de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer. 

Welke persoonsgegevens hebben wij van u nodig?

Als u gebruik wil maken van onze diensten of producten, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens noemen wij: persoonsgegevens. Denk hierbij aan:

 • uw naam;
 • uw burgerservicenummer (BSN);
 • uw geboortedatum; 
 • uw adres;
 • uw telefoonnummer;
 • uw e-mailadres.

Daarnaast hebben wij soms bijzondere persoonsgegevens van u nodig.

Waarvoor hebben wij uw persoonsgegevens nodig?

 • voor het uitvoeren van onze taken (bv. het beoordelen van uw aanvraag voor een uitkering);
 • om u te kunnen bereiken als dit nodig is (bv. als een afspraak niet door kan gaan);
 • voor het verzenden van onze nieuwsbrief;
 • om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten als die op u van invloed kunnen zijn.

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen als dat nodig is voor onze taken.
In bijzondere gevallen vragen wij uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Dit doen wij alleen als er geen wet is die ons verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken, maar wij om een bepaalde reden toch uw persoonsgegevens willen verwerken.

Welke persoonsgegevens wij in bepaalde situaties van u nodig hebben, kunt u vinden in ons register van verwerkingen van persoonsgegevens. Ook leest u daarin of wij uw persoonsgegevens verwerken omdat een wet ons daartoe verplicht, of dat wij dit doen met uw toestemming.

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?

Meestal krijgen wij uw persoonsgegevens van u zelf. Als dit nodig is voor onze taak vragen wij echter ook gegevens aan andere organisaties. Denk hierbij aan:

 • de Belastingdienst;
 • het UWV;
 • het Kadaster;
 • uw werkgever.

Wat zijn de gevolgen als u geen persoonsgegevens aan ons geeft of geen toestemming geeft voor het verwerken daarvan?

Meestal verwerken wij uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van onze (wettelijke) taken. Wij vragen dan vaak persoonsgegevens bij u op. Zonder uw gegevens kunnen wij onze taken niet uitvoeren. Dit betekent dat wij bijvoorbeeld een dienst of een product niet aan u kunnen leveren. Denk hierbij aan het beslissen over een aanvraag voor een uitkering. 

In bijzondere gevallen vragen wij om uw toestemming voordat wij uw persoonsgegevens verwerken. Wij leggen vooraf uit waarom wij uw toestemming vragen. Ook leggen wij uit wat de gevolgen zijn als u geen toestemming geeft. U bent vrij om uw toestemming te weigeren. Wij zullen dan uw persoonsgegevens niet verwerken. Ook kunt u uw toestemming later weer intrekken. Het weigeren of intrekken van toestemming heeft geen negatieve gevolgen voor u.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij uw gegevens hebben verzameld. Wij houden ons daarbij aan de Archiefwet 1995.

Delen wij uw persoonsgegevens met anderen?

Uw persoonsgegevens delen wij niet zomaar met anderen. Soms is het voor het uitvoeren van onze taken echter wel nodig dat een externe partij persoonsgegevens ontvangt van ons. In dat geval maken wij schriftelijke afspraken met deze partij over de beveiliging en geheimhouding van uw gegevens.

Meer informatie over het delen van uw persoonsgegevens vindt u op de website van de rijksoverheid.

Wat zijn uw rechten?

 • Recht op informatie en inzage

Dit betekent dat u aan ons mag vragen of wij gegevens van u verwerken.

 • Recht op correctie en aanvulling

Als u denkt dat wij onjuiste gegevens van u gebruiken, of uw persoonsgegevens niet volledig zijn, dan kunt u ons vragen om deze te verbeteren of aan te vullen.

 • Recht op verwijdering (recht op vergetelheid)

In sommige gevallen kunt u vragen om verwijdering van uw persoonsgegevens.

 • Recht op beperking

Soms kunt u ons vragen om minder gegevens te verwerken of om uw persoonsgegevens niet te gebruiken.

 • Recht van bezwaar

U heeft het recht om vanwege uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit kan alleen als de verwerking wordt uitgevoerd in verband met een taak van algemeen belang of in het kader van de uitvoering van openbaar gezag.

 • Recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit

U heeft het recht dat wij geen besluit nemen, dat uitsluitend op geautomatiseerde wijze (dus zonder dat aan de besluitvorming mensen te pas zijn gekomen) tot stand is gekomen en dat u in aanmerkelijke mate treft.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus. Daarom nemen wij maatregelen om misbruik en verlies tegen te gaan. We houden ons daarbij aan de beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG).
Vermoedt u misbruik van uw gegevens? Neem dan contact op met ons via 088-4502000 of info@isd-kompas.nl

Wilt u meer informatie of heeft u een klacht?

Als u wilt weten welke gegevens over u bij ons vastliggen kunt u contact opnemen met onze Privacy Officer.
Stuur een e-mail naar info@isd-kompas.nl of bel 088-4502252.

Heeft u een klacht over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van ISD Kompas. Deze houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels omtrent privacy. U kunt de FG bereiken via het algemene nummer 088-4502000 of via e-mail info@isd-kompas.nl

Daarnaast kunt u voor algemene informatie terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens