Iemand kan ondanks beperkingen zeer goed in staat zijn om te werken. Het kan zijn dat hij door zijn beperkingen wel minder productief is en daardoor niet in staat is om het wettelijk minimumloon (WML) te verdienen. Wanneer u als werkgever iemand in dienst neemt met een arbeidsbeperking kunt u wellicht loonkostensubsidie (LKS) krijgen.

Wat is loonkostensubsidie?

Wanneer u als werkgever een werknemer met een arbeidsbeperking in dienst neemt, kunt u mogelijk aanspraak maken op loonkostensubsidie (LKS). Als werkgever betaalt u dan alleen voor iemands ‘loonwaarde’.
De loonwaarde is de daadwerkelijke arbeidsproductiviteit (uitgedrukt in een percentage van het wettelijk minimum loon) van het werk dat een werknemer kan verrichten.

Hoe werkt het?

 • Loonkostensubsidie is bedoeld voor werkgevers die iemand in dienst nemen, of iemand minder dan zes maanden in dienst hebben, die door een arbeidsbeperking een lagere productiviteit heeft en niet in staat is het minimumloon te verdienen.
 • Ook een werknemer kan loonkostensubsidie aanvragen voor zijn of haar werkgever.
 • Een loonwaarde-expert stelt op de werkplek de loonwaarde van de werknemer vast. Voor ons doet dit WSP Parkstad.
 • De loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en het wettelijk minimumloon.
  Het is bedoeld voor werknemers die onder de doelgroep van de banenafspraak vallen.
 • U vraagt bij ons de loonkostensubsidie aan (als de medewerker in één van de Kompasgemeenten woont).
 • Mocht het cao-loon hoger zijn dan het minimumloon, dan zijn de meerkosten voor rekening van de werkgever.
 • Loonkostensubsidie kan nooit meer zijn dan 70% van het wettelijk minimumloon.
 • De ingangsdatum van de loonkostensubsidie is de datum dat de loonwaarde wordt afgenomen (artikel 10d lid 12 Participatiewet). Het is dus in ieders belang dat deze zo snel als mogelijk kan worden afgenomen.

Wanneer krijgt de werkgever loonkostensubsidie?

De werkgever komt mogelijk in aanmerking voor loonkostensubsidie als:

 • De werknemer in Beekdaelen, Simpelveld of Voerendaal woont èn
 • De werknemer (waarschijnlijk) niet in staat is om zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen èn
 • De werknemer geen Wajong-uitkering van het UWV ontvangt èn
 • De werknemer nog geen zes maanden in dienst is èn
 • De werknemer in de zes maanden voorafgaand aan de dienstbetrekking:
  • deelnam aan het praktijkonderwijs (pro) of het voorgezet speciaal onderwijs (vso) of een mbo-entree opleiding, of
  • onder de doelgroep van de Participatiewet viel (een uitkering had op grond van de Participatiewet, IOAW, IOAZ, Anw dan wel niet -uitkeringsgerechtigd was).

Hoe wordt de arbeidsproductiviteit berekend?

Gekeken wordt hoeveel procent van de werkzaamheden iemand kan verrichten ten opzichte van een collega die zonder beperking dezelfde werkzaamheden verricht. Dit noemen wij arbeidsproductiviteit. Deze arbeidsproductiviteit laten wij berekenen door middel van een onafhankelijke loonwaardemeting door WSP Parkstad.

Een voorbeeld

Uw werknemer Jan staat opgenomen in het landelijk doelgroepregister van het UWV. Hiermee is het aannemelijk dat Jan door ziekte of gebrek niet de volledige werkzaamheden kan verrichten. Uit de loonwaarde meting komt een arbeidsproductiviteit van 50%. Het wettelijk minimumloon bedraagt € 1934,40 per maand. U heeft dan recht op € 967,20 per maand subsidie met een verhoging van 23% van de werkgeverslasten.

Wanneer betaalt Kompas de loonkostensubsidie uit?

Wij betalen één keer per maand de loonkostensubsidie uit (over de voorgaande maand). 

Aanvragen loonkostensubsidie (als werkgever)

Met dit formulier vraagt u als werkgever loonkostensubsidie aan voor een werknemer. Het gaat om een werknemer die (waarschijnlijk) niet in staat is om het wettelijk minimumloon te verdienen.

Aanvraagformulier LKS

De ingangsdatum van de loonkostensubsidie is de datum dat de loonwaarde wordt afgenomen (artikel 10d lid 12 Participatiewet). Het is dus in ieders belang dat deze zo snel als mogelijk kan worden afgenomen.

Verlengen of stopzetten loonkostensubsidie (als werkgever)

Met dit formulier kunt u de loonkostensubsidie verlengen, stopzetten of andere tussentijdse wijzigingen doorgeven die van belang zijn voor de loonkostensubsidie.

Formulier verlengen of wijzigingen LKS

Formulier stopzetten LKS

Aanvragen loonkostensubsidie (als werknemer)

Met dit formulier vraagt u als werknemer, loonkostensubsidie aan voor uw (aankomende) werkgever. 

Aanvraagformulier LKS

De ingangsdatum van de loonkostensubsidie is de datum dat de loonwaarde wordt afgenomen (artikel 10d lid 12 Participatiewet). Het is dus in ieders belang dat deze zo snel als mogelijk kan worden afgenomen.

Verlengen of stopzetten loonkostensubsidie (als werknemer)

Met dit formulier kunt u de loonkostensubsidie verlengen, stopzetten of andere tussentijdse wijzigingen doorgeven die van belang zijn voor de loonkostensubsidie.

Formulier verlengen of wijzigingen LKS

Formulier stopzetten LKS

Bij wie kan ik terecht voor meer informatie?

U kunt contact opnemen met Sven Gossen op 06-21207976 of sven.gossen@isd-kompas.nl.