Online formulieren

HOME  |  Online formulieren

Online formulieren
 

 • Bijzondere bijstand

  Bijzondere bijstand kan aangevraagd worden voor het bekostigen van extra uitgaven die via andere kanalen niet vergoed worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kosten voor bewindvoering. Uitgezonderd zijn reguliere terugkerende kosten zoals voeding, kleding, huur en meubels.

  Om in aanmerking te komen voor de regeling dient u:

  • een aantoonbaar inkomen te hebben dat lager is dan 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm;
  • weinig of geen vermogen te hebben.

  Medische kosten
  De collectieve ziektekostenverzekering van ISD Kompas (VGZ Zuid-Limburgpakket) wordt voor de bijzondere bijstand aangemerkt als voorliggende voorziening voor medische kosten. Dit betekent dat iemand die geen gebruik maakt van het aanbod om deel te nemen aan de collectieve verzekering, NIET in aanmerking komt voor bijzondere bijstand voor kosten die worden gedekt door de collectieve ziektekostenverzekering.

 • Bijzondere bijstand & minimaregelingen

  Hieronder vindt u meer informatie over bijzondere bijstand en de minimaregelingen van ISD Kompas (postcodegebied Nuth, Simpelveld en Voerendaal). 
  Indien u een aanvraag wilt indienen dan kunt u dat doen via het aanvraagformulier. 

  Aanvraagformulier bijzondere bijstand en minimaregelingen

  Woont u in postcodegebied Schinnen, dan kunt dient u zich voor de aanvraag te wenden aan Gemeente Beekdaelen.

  Woont u in postcodegebied Onderbanken, dan dient u zich voor de aanvraag te wenden aan ISD BOL, www.isdbol.nl. 

  Voor meer informatie: https://www.beekdaelen.nl/inwoners/werk-en-inkomen

  _________________________________________________________________________________________________________________

  Meer informatie over de regelingen

  Klik op de onderstaande regeling voor meer informatie of bekijk de folder. 

  > Bijzondere bijstand

  > Extra geld-regeling

  Regelingen voor schoolgaande kinderen

  > Individuele inkomenstoeslag

  > Individuele studietoeslag

  > Collectieve zorgverzekering: VGZ Zuid-Limburg

  > Schuldhulpverlening


  Download de folder

  Heeft u vragen over de bovenstaande regelingen? Neem dan contact op met een zorgparticipatiecoach via 088-4502200 (iedere werkdag tussen 9:00 en 12:00 uur).

 • Corona - hulp in andere talen

  Tigrinya:

  Marokkaans – Arabisch:

  Tamazight (Berbers):

  Turks:

  Klik hier voor de Corona woordenlijst

 • Corona - hulp voor werkzoekenden

  Kompas volgt de adviezen van de overheid op wat betreft het coronavirus. Tot nader order zijn er géén groepsbijeenkomsten. Individuele afspraken gaan wel door.

  Klik hier voor Corona in andere talen

  Heeft u door corona last van psychische klachten?
  Bijvoorbeeld gevoelens van eenzaamheid, stress, depressieve en/of angstklachten of agressief gedrag. Voor hulp kunt u contact opnemen met Mondriaan: maandag t/m vrijdag  van 9.00 - 17.00 uur op 088 5067202 of mail naar publieksinformatielijn@mondriaan.eu (op 27 april, 5, 21 en 22 mei en 1 juni is Mondriaan niet bereikbaar).

  Heeft u klachten (neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en eventueel koorts) én een afspraak met een van onze medewerkers?
  Neem dan vooraf telefonisch contact op met ons. Wij zijn telefonisch bereikbaar zoals u van ons gewend bent.

  Is uw vrijwilligerswerk of betaald werk gestopt of gaat dit stoppen?
  Neem dan direct contact op met uw participatiecoach. Samen bekijkt u welke mogelijkheden er nu wel voor u zijn. Er zijn bedrijven in de regio die nu veel vacatures hebben.

  Uw betaald werk is gestopt en u vindt geen ander betaald werk?
  Dan heeft u mogelijk recht op een WW-uitkering. Meer informatie vindt u op www.uwv.nl/ww

  Heeft u géén recht op een WW-uitkering?
  Dan heeft u misschien recht op een uitkering vanuit de Participatiewet. Klik hier voor meer informatie.

  Heeft uw kind een computer nodig voor het thuiswerk van school en heeft u geen computer?
  Veel scholen hebben leencomputers geregeld. Bel hierover met de school van uw kind. Zijn er geen mogelijkheden bij school? Bel dan met Stichting Leergeld Parkstad. 
  Zij zijn op werkdagen tussen 10.00 en 15.00 uur bereikbaar op 045-5743636. Meer informatie: www.leergeld.nl/parkstad

  Mag het Rechtmatigheidsonderzoeksformulier (ROF) per e-mail ingeleverd worden?
  Tijdens de coronacrisis mag u uw ingevulde ROF digitaal bij ons inleveren. Stuur een e-mail naar uitkeringen@isd-kompas.nl en voeg een scan of foto van uw ingevulde ROF als bijlage bij de e-mail. Let op: zorg ervoor dat alles erop staat én wij alles goed kunnen lezen.

  Klik hier voor de nieuwsbrief van Kompas van mei 2020

  Klik hier voor de nieuwsbrief van Kompas van april 2020

  Klik hier voor de nieuwsbrief van Kompas van maart 2020
  Vindt u het lastig om in deze tijd goed met uw geld om te gaan?
  Lees de Nibud nieuwsbrief voor tips en adviezen.

  Klik hier voor de Geldkrant van Nibud - Geldzorgen door corona

 • Extra geld regeling

  Iedereen moet de kans hebben om mee te doen in de samenleving.

  De Extra geld regeling biedt daarom een tegemoetkoming in de kosten voor de uitoefening van hobby’s en de besteding van vrije tijd voor personen vanaf 18 jaar.
  De Extra geld regeling is € 100,00 per persoon per kalenderjaar. 

  Om in aanmerking te komen voor de regeling dient u:

  • een aantoonbaar inkomen te hebben dat lager is dan 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm;
  • weinig of geen vermogen te hebben.
 • Fraudeformulier

  Fraudeformulier invullen

  De Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Kompas wil mensen vooruit helpen. Samen zijn we continu op zoek naar kansen voor iedereen met een bijstandsuitkering. Uitgangspunt hierbij is dat werken loont. Iedereen die kan werken, werkt. De sociale recherche van ISD Kompas handhaaft en helpt. Omdat binnen ISD Kompas de afspraak geldt dat iedere werkzoekende in beeld moet zijn, gaan de sociaal rechercheurs geregeld op huisbezoek.

  Helpen

  Door werkzoekenden in de eigen omgeving te ontmoeten, heeft ISD Kompas de gelegenheid hen nog beter te ondersteunen. De sociaal rechercheurs kunnen eventuele onduidelijkheden verhelderen, vragen beantwoorden en helpen met doorverwijzingen naar andere betrokken organisaties.

  Handhaven

  Daarnaast wordt er alles aan gedaan om fraude vroegtijdig op te sporen. Dit gebeurt via een continue gegevenskoppeling van de Belastingdienst, werkgevers en uitkeringsinstanties, via signalen uit de omgeving en via het huisbezoek. Als blijkt dat iemand in strijd met de regels handelt, dan treden we op. Uitkeringen worden betaald van belastinggeld. Dat vraagt om verantwoording. Het is belangrijk dat er draagvlak binnen de samenleving blijft bestaan zodat dit ook in de toekomst gefinancierd kan worden. Door fraude te melden, kunt u hier een bijdrage aan leveren.

  Vragen, twijfels of (anoniem) fraude melden?

  Neem contact op met de sociale recherche, telefoonnummer 045 - 565 92 50. Fraude melden kan ook via bovenstaand formulier.

 • Individuele inkomenstoeslag

  U kunt de individuele inkomenstoeslag aanvragen als u:

  • tussen 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd bent; 
  • de afgelopen 3 jaar een inkomen heeft gehad dat gelijk of lager was dan het bijstandsniveau (100%);
  • weinig of geen vermogen heeft; en 
  • aan kunt tonen dat u actief geprobeerd heeft om uw inkomenssituatie te verbeteren. 

  Binnen een periode van 12 maanden kunt u eenmaal in aanmerking komen voor een individuele inkomenstoeslag. U bepaalt zelf waaraan u het geld uitgeeft.

 • Individuele studietoeslag

  Studenten met een arbeidshandicap kunnen een individuele studietoeslag aanvragen mits zij:

  • minimaal 18 jaar zijn;
  • studiefinanciering of een bijdrage op grond van de Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdragen Schoolkosten (WTOS) ontvangen;
  • niet over vermogen beschikken;
  • niet in staat zijn om met fulltime werk het minimumloon te verdienen.
 • Klacht indienen/-regeling

  Als u ontevreden bent over de manier waarop u bent behandeld, dan kunt u een klacht indienen bij de Directeur van Kompas, Postbus 22021, 6360 AA in Nuth.

 • Meldingsformulier uitkering

  Indien u een bijstandsuitkering wilt aanvragen, klik dan hier voor meer informatie.

  Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan?

 • Nibud Geldkrant - Corona

 • Rechtmatigheidsonderzoeksformulieren

 • Regelingen voor schoolgaande kinderen

  Ouders of verzorgers van kinderen die bepaalde (buiten)schoolse activiteiten voor hun schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar niet kunnen betalen en een aantoonbaar inkomen hebben dat lager is dan 120% van het van toepassing zijnde bijstandsniveau, kunnen een beroep doen op de Stichting Leergeld Parkstad.

  Daarnaast heeft ieder kind recht op een verjaardag! Kinderen van 4 tot en met 12 jaar die een vergoeding krijgen voor een activiteit van Stichting Leergeld Parkstad komen ook in aanmerking voor een verjaardagsbox van Stichting Jarige Job.

  Voor het indienen van een aanvraag of meer informatie kunt u kijken op www.parkstad.leergeld.nl


                                                                                         

 • Reiskosten i.v.m. deelname aan inburgeringstraject

  Indien u een uitkering van Kompas ontvangt, deelneemt aan een inburgeringstraject en in verband met deze deelname reiskosten maakt, komt u mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming in deze reiskosten. 

  Het aanvraagformulier voor een tegemoetkoming in de reiskosten in verband met deelname aan een inburgeringstraject vindt u in het onderstaande bestand. 

  Indien de tegemoetkoming aan u is toegekend, maar er is sprake van een wijziging met betrekking tot uw inburgeringstraject, dan dient u het wijzigingsformulier in te vullen, zie onderstaand bestand.

 • Verzoek treffen betalingsregeling

  U moet nog geld terugbetalen aan Kompas

  Als het voor u niet mogelijk is de vordering binnen de wettelijke termijn van 6 weken aan Kompas terug te betalen kunt u een verzoek om een betalingsregeling indienen.
  Zie hiervoor het formulier onderaan deze pagina.

  U moet het formulier volledig ingevuld, ondertekend en voorzien van alle bewijsstukken terugsturen naar Kompas, Postbus 22021 6360AA te Nuth. U krijgt dan zo spoedig mogelijk antwoord op uw verzoek. Voor nadere informatie kunt u telefonisch contact opnemen met mw. Limpens, juridisch medewerker van Kompas, op telefoonnummer 045 – 56 59 182.

  Voor alle duidelijkheid

  Indien u niet binnen de wettelijke termijn aan uw betalingsverplichting voldoet en niet om een betalingsregeling verzoekt zal Kompas overgaan tot het opstellen van een dwangbevel waarmee tot beslaglegging op uw inkomen en/of goederen zal worden overgegaan.
   

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader. Een doc-bestand kunt u openen in verschillende doc-lezers, zoals OpenOffice.org. Een doc-bestand kunt u openen in verschillende doc-lezers, zoals OpenOffice.org.

Top